Hece Vakfı

HeCe Vakfı, 5737 sayılı Vakıflar Kanunun hükümlerine göre kurulmuş, kamu yararına hizmeti amaç edinen bir vakıftır. Vakfın merkezi, Ankara Altındağ Hamamönü’ndedir. Zaman içinde Vakfın farklı il ve ilçelerde şubeleri açılabilir. HeCe Vakfı, her seviyede okullar açmayı, öğrencilere burs vermeyi sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ve uygulamayı ve bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Vakfımızın kuruluşu, Ankara 10.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.11.2016 tarih ve E:2016/466, K: 2016/475 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve karar, Resmî Gazete’nin 18 Ocak 2017 tarih 29952 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Vakıf Senedi

HECE EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI KURULUŞ SENEDÎ

İşbu vakıf senedinde yazılı şartlarla, vakıf senedinin altında adları ve adresleri bulunan kurucular tarafından 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u ve diğer mevzuat hükümlerine uygun bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın adı HECE EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI” olup, kısa adı “HECE VAKFI” dır. Bu senette kısaca "VAKIF" deyimi kullanılacaktır. Vakfın Merkezi Ankara’dır. Adresi: Sakarya Mahallesi, Hacı Ayvaz Sok. No: 20 06230 Altındağ Ankara’dır. Gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek kaydıyla adres değişikliği yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde, mütevelli heyetinin onayı ile gerekli görülen hallerde şube ve temsilcilik açılabilir.

Yurt içinde ve yurtdışında milli, manevi, insani ve evrensel değerler doğrultusunda, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek için her alan ve her türdeki eğitim kültür ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunarak topluma hizmet etmek, diğergâmlık hususunda farkındalık oluşturmaktır. Vakıf kâr amacı gütmez.

Vakıf, amacını gerçekleştirmek ve eğitim, kültür ve yardımlaşma alanında devletin yükünü azaltmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;

a) Kreş ve gündüz bakımevleri, anaokulu, ilköğretim kurumları, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları, lise ve dengi okullar, her türlü meslek liseleri, yüksekokul, fakülte ve üniversite dâhil olmak üzere her düzeyde yurt içinde ve yurtdışında ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile her derece ve türde öğrenci yurtları ve bu kurumların spor salonu, kantin, yemekhane, konferans salonu ve benzeri eklentilerini yapmak, açmak, işletmek, talepleri halinde resmi ve özel benzeri kurumlara yardım etmek, b) Her çeşit el sanatları kursları, güzel sanatlar alanında kurslar, beceri kursları, meslek edinme kursları, her türlü motorlu taşıt sürücü kursları, yabancı dil ve diğer her türlü kursları açmak, işletmek, c) Her türlü eğitim programlarını, her türlü uzaktan eğitim hizmetini, ders kitaplarını, yardımcı kitapları, her türlü eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, hazırlatmak, öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak, yarışmalar düzenlemek, bilimsel çalışmalara destek vermek, eğitim ve kültür alanlarında raporlar hazırlamak, atölye çalışmaları yapmak, bu alanda bir think-tank kuruluşu gibi faaliyet göstermek, d) Eğitim alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, seminer, çalıştay, konferans, kongre, fuar, sergi, bilimsel toplantılar, hizmet içi eğitim, mesleki ve bilimsel yarışmalar ve bunun gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, diğer ülkelerle vakıf amaçları doğrultusunda her türlü işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası her türlü proje hazırlamak, proje yarışmalarına katılmak, hazırlanan projeleri ilgili makamlara sunmak ve uygulamak, bunlara ilişkin yazılı ve görsel yayın, rapor, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak. e) Yukarıda belirtilenlerin dışında Vakıf amaçları doğrultusunda eğitimle ilgili örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerini içeren her türlü kurum ve kuruluş açmak, işletmek, eğitim hizmet sektörü dâhil olmak üzere eğitimin her alanındaki hizmetleri yapmak.

a) Kültür ve turizm değerlerimiz ile tarihi eserlerimizin korunması ve bunların halkın hizmetine sunulması için her türlü faaliyette bulunmak, tarih ve kültürümüzün temelini oluşturan yurtiçi ve yurt dışındaki büyük şahsiyetlerin tanınması, tarihi yapıların korunması, restorasyonu, güzel sanatların yaygınlaştırılması, folklorik değerlerimizin toplanması, basılı ve görsel yayın faaliyetlerinde bulunulması, yerleşim yerlerinin folklorik özelliklerini yansıtan el sanatlarının teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapmak, işletmeler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, bu alanda her türlü iş ve işlemi yapmak, b) Kültürel alanda ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, seminer, çalıştay, konferans, fuar, sergi ve bunun gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, c) Halkımızı, özellikle çocukları ve gençleri, okumaya, araştırmaya ve kültür değerleriyle ilgilenmeye teşvik edici çalışmalar yapmak, d) Vakıf amaçları doğrultusunda kültürle ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

a) Yaşlı, özürlü ve kimsesiz çocukların sağlıklı bakımını ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla huzurevi, yurt, bakım evleri, aşevleri açmak, kimsesiz çocuklar, yaşlı ve özürlülere evde bakım hizmeti sunmak, resmi ve özel mevcut kuruluşlara destek sağlamak, b) Muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek, öğrencilere yurt içi ya da yurtdışı eğitim bursu vermek, bu maksatla yurt içinde ve dışında benzer amaçla kurulmuş vakıf ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, c) Ülkede üretilen ya da imal edilen ürünlerin iç ve dış piyasada pazarlanması için gerekli imkânları araştırmak, bu esasa göre kurulmuş ve kurulacak olan işletmelere, kooperatiflere ve birliklere katılmak, amaçlara uygun her türlü fuar, sergi ve tanıtımlar düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek, d) Vakıf senedinde belirtilen amaçları ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, vakfa gelir getirici her türlü işletme kurmak, her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, sigorta işlemleri yapmak, kooperatif kurmak, kurulu kooperatiflere ortak olmak, gayrimenkul alım satım işleri yapmak, her türlü enerji yatırımında bulunmak, kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak, yasalar çerçevesinde, yetkili mercilerin izniyle yardım ve bağış kampanyaları düzenlemek, e) Temizlik, yeme-içme, taşıma, park, bahçe, otopark ve güvenlik hizmetlerini yapmak, bu alanlarda işletmeler kurmak, f) Çevreyi ve ormanı koruyucu, ağaçlandırmayı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, orman içi spor ve dinlenme tesisleri açmak, işletmek, g) Her türlü ayni ve nakdi, şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek, bunları Vakıf amaçlarında kullanma ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. h) Fakir ve kimsesizler ile öğrencilerin giyim kuşam, konut, konaklama, ulaşım, kırtasiye, ısınma, aydınlanma vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamak. i) Fakir ve kimsesizler ile öğrencilerin beslenmesine yönelik aş evleri açmak ve karşılıksız hizmet vermek. j) Sağlık alanında karşılıksız ilaç temini ve sağlık hizmeti vermek

a) Ülkemizin ve vakfın tanıtımına yönelik her türlü çalışma yapmak, vakfın amaçlarına uygun her türlü sergi, kermes, fuar ve bunun gibi faaliyetler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak, b) Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası her alanda tur düzenlemek, geziler yapmak ve bu amaçla organizasyonlar yapmak, seyahat acentesi işletmek, internette haber siteleri kurmak, kurulanlara ortak olmak, basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.” Özetle, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen tüm teşebbüs, tasarruf, sahiplendiği ve sözleşmeleri işlemleri icraya, Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereğince izinli ve yetkilidir. Ancak; vakfın bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereğince yasaklanan maksatla kullanamaz.

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, amacına uygun şartlı bağışları kabule menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla yayın lisansı almaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfın yazılı amaçlarına ulaşmak için, yönetim kurulu mütevelliler kurulunun olurunu alarak faydalı saydığı teşebbüs ve çalışmaları yapar. Vakfın amacına uygun hususlarda ticari ve sınai işletmeler kurarak işletebilir.

Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilecek olan 100.000 TL'dir. Vakfın bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir mal varlıklarının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakların herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

Vakfın organları şunlardır: a) Mütevelli Heyeti b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu d) Genel Müdürlük

Mütevelli Heyet, vakıf kurucuları ile sonradan mütevelli heyete alınan kişilerden oluşur. Mütevelli Heyet üye sayısı, sayı ile sınırlı değildir. Kurucular tarafından teklif edilen Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Mütevelli Heyet tarafından da Mütevelli Heyet üyeliğine kabul edilenler de Heyete dâhil olur. Kurucular ve Mütevelli Heyet üyeleri vefat, istifa ya da herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde yerlerini almasını istedikleri iki adayın ismini kapalı bir zarf içinde yönetim kuruluna verirler. İlk toplantıda Mütevelli Heyet tarafından bu iki adaydan biri mütevelli heyet üyesi yerine seçilir. Bu uygulama devamlılık arz eder. Kurucular ve Mütevelli Heyet üyeleri her zaman önerdikleri kişilerin ismini değiştirme talebinde bulunabilir. Vakıf Yönetim Kurulunun ya da Mütevelli Heyet üyelerinin 1/3’nün teklifi ve Mütevelli Heyetinin 2/3 çoğunluğu ile Mütevelli Heyet üyeliğine yeni üye kabul edilebilir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç kere toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Mütevelli Heyet üyesi, istifa ederek Mütevelli Heyet üyeliğinden çekilebilir.

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Vakfın mütevelliler kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine her yıl Kasım ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca yönetim kurulunun veya mütevelli heyetinin 1/3’nün talebi ile gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü olarak toplanabilir. Vakıf, Mütevelli Heyeti toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi nisap sağlanmaması durumunda ikinci toplantının günü, saati ve yeri en az 10 gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine ve Vakfı denetçilerine iadeli taahhütlü mektubun yanında her türlü elektronik haberleşme aracıyla duyurur. Vakıf Mütevelli heyetinin toplantıları üye tam sayının yarısından bir fazlası ile yapılır. Mütevelli heyeti gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak; hazır bulunan mütevelli heyet kurulu üyelerinden en az 4/10'unun teklif ettiği madde -vakıf senet değişikliği ile vakfın sona ermesi talepleri hariç- gündeme eklenir. Kurulda karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

a) Vakfa yeni üye kabul etmek. Mütevelli Heyet üyelerinden istifa edenlerin ve davranışları ile vakfa zarar verenlerin durumunu görüşmek karara varmak b) Vakfın amacı ve hizmet konuları ile vakıf yönetim kurulunun önerileri hakkında karar almak. c) Olağan toplantısında gelecek dönem hizmet programını, finansman planı ve bütçesini görüşüp onaylamak, geçen dönem faaliyet raporunu bilanço ve gelir- gider çizelgesi ile denetleme raporunu incelemek, görüşmek ve vakıf yönetim kurulunu ibra etmek, d) Vakfın yönetim kurulu üyeleri ile vakıf denetçilerini seçmek. e) Vakıf senedinde değişiklik yapmak. f) Vakıf resmi senedi gereği ve ayrıca ihtiyaç duyulacak yönerge ve yönetmelikleri görüşmek, değiştirmek, kabul etmek. g) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları hakkında gereken her türlü kararı almak. h) Vakıf bünyesinde gerekli ve faydalı göreceği kurul ve komisyonlar kurmak. i) Yönetim Kurulunun teklif ettiği Vakıf şubelerinin açılmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine karar vermek. j) Vakıf işletmelerinin açılmasına, kapatılmasına ve devrine karar vermek. k) Vakfın resmi senedinde öngörülen görev ve işlemleri yapmak

Yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3 yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Mütevelli heyet başkanı aynı zamanda yönetim kurulunun da başkandır. Yönetim kurulu üyeliklerinde boşalan üyenin yerine mütevelli heyetince yenileri seçilir.

Vakıf yönetim kurulu seçimini müteakip başkanın çağrısı üzerine (5) beş işgünü içinde ilk toplantısını yapar. Başkan; Başkan Yardımcısı ve muhasip üyelerini seçer. Muhasip üye aynı zamanda veznedarlık görevini de deruhte eder. Vakıf yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine iki ayda bir kez olağan olarak toplanır. Başkan olmadığı zamanlarda bu görevi başkan yardımcısı yapar. Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. İkinci başkan ile bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de yönetim kurulu toplanır. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar. c)Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya gelirlerini tahsil ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinden gerekli takdirleri vermek. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. e) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan envalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli feraları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak. f) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. g) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. j) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. k) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. l) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. n) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat, yönetmelikleri hazırlamak ve yürürlüğe sokmak, gerekli personeli istihdam etmek, bunların ücretlerini belirlemek ve diğer gerekli işleri hükümlerini yürütmek o) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Mütevelli heyete teklif etmek

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden dışarıdan bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulüne, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakıf organlarından biri de vakıf genel müdürlüğüdür. Vakıf genel müdürü, Yönetim Kurulu arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel müdür, yönetim kurulunca verilen kararları uygular ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilir.

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Vakfın denetçileri, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan seçilecek 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Vakıf denetçileri ilk toplantılarında bir başkan ve bir sözcü seçer. Vakıf denetçilerinin görev süresi 3 yıl olup, süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

a) Her 6 ayda bir defter ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu vakıf yönetim kuruluna vermek. b) Her yıl bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri ortak raporu vakıf mütevelli heyet toplantısında görüşülmek üzere yönetim kuruluna sunmak. c) Yıllık bütçe ve finansman planı hakkında görüşlerini ortak bir raporla vakıf mütevelli kuruluna bildirmek. d) Vakıf geliri, çalışmaları, amaçların gerçekleşmesi durumu, yatırımlar hakkında rapor düzenlemek, bunları vakıf yönetim kuruluna vermek.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir: a) Yıllık plasman gelirleri. b) Amaç ve hizmet konularına uygun ve en az %70’i genel, özel ve katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar. c)Vakfın resmi senedinin 5. maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler. d)Vakfa yapılacak şartlı ve şartsız, ölüme bağlı yâda bağlı olmayan bağışlar ve satışlarından elde edilecek gelirler. e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak projelerden ve hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler. f) Vakfın sahibi yâda ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler. g) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerden elde edilecek kira, irat, temettüler ile bunların ile bunların satışlarından elde edilecek gelirler. h) Yayıncılık gelirleri i) Karşılıklı verilen burs dönüşleri j) Vakıf şirketlerinden elde edilen gelirler k) Diğer gelirler

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Ancak bütçe uygulamalarında, - Yönetim ve idame giderlerine, ihtiyata veya malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tamamı veya bir kısmı Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlerde, - Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, ihtiyat veya Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlarda kullanılabilir. Vakfın gelirlerinin tahsis ve sarf edilmesine ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, üyeleri vakıfta üstlendikleri görevlerden dolayı ücret alamaz. Ancak Vakıfla ilgili yaptıkları görevler ve işler sebebiyle ulaşım, konaklama ve benzeri harcadıkları faturalı masraflar kendilerine ödenir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan şartlı ve şartsız bağışlar, 8 ve 9 maddelerle belirlenen yetkiler dahilinde Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu kararı ile kabul olunur. Ancak, - Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması, - Vakfa malvarlığını arttırmak üzere yapılan şartlı bağışlar hariç, diğer şartlı ve şartsız bağışların 6. maddede açıklanan esaslara uygun olarak harcanması zorunludur. - Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

Vakıf, faaliyeti doğrultusunda iş bu senette düzenlenmeyen konularda gereken düzenlemeleri yapabilir, yönetmelikler, içtüzük ve talimatlar çıkarabilir.

Bu Senette yer almayan hususlar için “Türk Medeni Kanunu” ve “Vakıflar Kanunu” hükümleri uygulanır. Bu Kanunlarda yapılan değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Senedi değişikliği yapılıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az yarısının bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3’nün onayı ile yapılır. Gelecekte vakıf senedinde yapılacak değişiklikler milli ve manevi değerlere, anayasa ve yasalara, çağın gelişmelerine, pozitif bilim ve tekniğin verilerine, genel ahlak ve toplumsal değerlere aykırı olamaz.

Vakfın feshi ancak yönetim kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür. Vakfın sona ermesi halinde vakfın mal varlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

İş bu vakıf senedinin altında imzaları bulunan kişiler vakfın ilk kurucularıdır. Vakfın ilk kurucular değişmez mütevelli heyet üyeleridirler. 1. Hüseyin Çelik 2. Ramazan Çelik 3. Süheyla Çelik 4. Kerem Altun 5. Saadettin Sabaz 6. Necmettin Yalçın 7. Ali Ekrem Çelik

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. 1- Hüseyin Çelik 2-Mahmut Çelik 3-Süheyla Çelik Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir. Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemler ile gerekmesi halinde resmi senet değişikliklerini yapmak üzere Av. İsmail SAY –Av. Gülşah CAN yetkili kılınmıştır.

Bize Ulaşın

+90 312 442 30 00 - +90 312 309 65 65

+90 312 316 65 65

Bizi Ziyaret Edin

Sakarya Mahallesi Hacı Ayvaz Sokak No: 20 06230 Samanpazarı, Altındağ / Ankara

Bize Mail Atın

info@hecevakfi.org